59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่างนายสุรพันธุ์ พงศ์ธำรงศักดิ์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอภิชาติ ตันตา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 

ส.อ.วิทยา แสนคำ
จพง.ประปาชำนาญงาน


นายทินกร แก้วพนัส
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 
นางชัชชญา กิติสาย
จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

นายเกษมชัย รอดปัญญา
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายระพีพัฒน์ เมฆรักฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายไพรัช แสนฝั้น
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอุลิต ส่วยเสน่ห์
พนักงานตกแต่งสวน


นายฉัตรชัย จักก่าออ
พนักงานตกแต่งสวน


นายทิวากร อินตานวน
ผู้ช่วยช่างโยธา

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th