59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สำนักปลัดนางสาวมริษฏดา เล็กอิ่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางหยาดพิรุณ จองโน
นิติกรปฏิบัติการ


พ.จ.อ.พงค์วุฒิ อุปละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาวุโส


นางสาวอธัญตรี เชื้อทน
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี มหาวรรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศิริขวัญ นวลมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวณัฎฐ์ชาพร เหงคำ
จพง.ธุรการชำนาญงาน


นายอัฐพงษ์ มูลน้อย
พนักงานดับเพลิง


นายเทวา ปัญญาชัย
พนักงานดับเพลิง


นายรุ่งวิทย์ คำแหลง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางนางมัลลี วรรณประเสริฐ
แม่บ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th