59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สำนักปลัดนางสุภรานันท์ สีทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางอติกานต์ อัครจาคะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


พันจ่าเอกพงค์วุฒิ อุปละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส


นางสาวสาวิตรี มหาวรรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางหยาดพิรุณ จองโน
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐ์ชาพร เหงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปวราภรณ์ ศรีสกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวศิริขวัญ ธัญญสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายรุ่งวิทย์ คำแหลง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายเทวา ปัญญาชัย
พนักงานดับเพลิง


นายธนาคาร มัยเกษตริน
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย


นางสาวฐิตาภา เด่นคีรีรัตน์
ผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร์และบัตร


นางมัลลี วรรณประเสริฐ
แม่บ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th