59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย 28 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ย. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าแท่นวางจำหน่ายสินค้าและที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล 12 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางกล่องเกเบี้ยนลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ 30 ก.ย. 2565
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล De 16 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล 07 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 05 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย 17 ส.ค. 2565
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 11 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 ส.ค. 2565
ปรับปรุงวิจารณ์ร่างซื้อรถขยะ 04 ส.ค. 2565
ประกาศเพิ่มเติมเทศบาลตำบลปาย เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานทะ 21 ก.ค. 2565
ร่างประกาศโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย 01 ก.ค. 2565
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 29 มิ.ย. 2565
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 มิ.ย. 2565
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 09 มิ.ย. 2565
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายคณัสภููชิต แสนคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา 29 เม.ย. 2565
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศาลตำบลปาย ประจำปี 2564 28 เม.ย. 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 09 เม.ย. 2565
-ร่าง-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 01 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 25 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 04 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 31 ม.ค. 2565
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 05 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาย 04 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 04 ม.ค. 2565
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี 2565 15 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 15 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 06 ส.ค. 2564
00 543

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th