59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาธารณูปโภค

1 การเกษตร
เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 71 ไร่ จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรประมาณ 7 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นข้าว รองลงมาคือ กระเทียมและถั่วเหลือง
2 การประมง
ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง
3 การปศุสัตว์
- ไม่มีการประกอบกิจการปศุสัตว์ในเขต

4 การบริการ
- มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง
- มีธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาปาย จำนวน 1 แห่ง
- มีธนาคารกรุงเทพ 1 แห่ง
- มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 แห่ง
- มีธนาคารออมสิน 1 แห่ง
- มีธนาคารกสิกรไทย 1 แห่ง

5 การท่องเที่ยว
อำเภอปายเป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วยเขาสูงสลับซับซ้อน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเหมือนตรอกข้าวสารในกรุงเทพฯ แต่เงียบสงบน่าอยู่กว่า บ้านเรือน ร้านค้าทำจากไม้สัก ใบตองตึงและสังกะสีดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เมืองปายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

ถนนคนเดินปาย อยู่ในตำบลเวียงใต้ ใจกลางอำเภอปาย บริเวณถนนชัยสงคราม ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในตัวเมือง ในตอนกลางคืนทั้งถนนจะปิดการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อสินค้า ซึ่งมีทั้งสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเขา ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ทั่วไป โดยเฉพาะของฝากและของที่ระลึก เช่น เสื้อยืดที่มีข้อความเกี่ยวกับปาย กระเป๋าผ้าแบบต่างๆ เครื่องประดับ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนร้านอาหาร ที่พัก แหล่งบันเทิงต่างๆ จะมีอยู่เรียงรายในถนนเส้นนี้

แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง) ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดทราย และในฤดูแล้งน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดลำน้ำปายนี้สามารถล่องแพได้

วัดกลาง ตำบลเวียงใต้ มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้ ประดิษฐานอยู่กลางลานวัดและมีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบ ใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎ
6 การอุตสาหกรรม
เขตเทศบาลตำบลปายไม่มีอุตสาหกรรม
7 การปศุสัตว์
การพาณิชย์
1. ร้านอาหาร จำนวน 182 แห่ง
2. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 แห่ง
3. การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ (ร้านป้าย) จำนวน 3 แห่ง
4. ห้องพักและรีสอร์ท จำนวน ๘๓ แห่ง
5. ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สสำนักงาน จำนวน 3 แห่ง
6. ประกันภัย/สถานตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ. จำนาน 2 แห่ง
7. บริษัทนำเที่ยว จำนวน 9 แห่ง
8. ร้านวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง
9. ร้านอุปกรณ์ไอที จำนวน 6 แห่ง
10. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง
11. ห้างค้าปลีก จำนวน 2 แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทำน้ำพริกคั่วทราย , ทำถั่วเน่าแผ่น(ถั่วเหลือง) กลุ่มทำน้ำพริกลาบ, กลุ่มเทียนประดิษฐ์, กลุ่มผลิตดอกไม้จัน ฯลฯ
8 แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th