หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๓๕๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๐๙๙๗ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2023
จ้างเหมาซ่อมรถ นข-๙๕๓ มส. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Feb 2023
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 20 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สี่แยกน้องเบียร์) จำนวน ๑ ระบบ สถานที่ดำเนินการ สี่แยกร้านน้องเบียร์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2023
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอน มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ฯลฯ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 07 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 26 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สี่แยกน้องเบียร์) จำนวน ๑ ระบบ สถานที่ดำเนินการ สี่แยกร้านน้องเบียร์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สี่แยกน้องเบียร์) จำนวน ๑ ระบบ สถานที่ดำเนินการ สี่แยกร้านน้องเบียร์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
โครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สี่แยกน้องเบียร์) จำนวน ๑ ระบบ สถานที่ดำเนินการ สี่แยกร้านน้องเบียร์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 20 Jan 2023
จ้างเหมาผลิตวีดีโอแนะนำองค์กรเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jan 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเข้า-ออก คสล.บ่อขยะพร้อมที่กลับรถเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางลาดคนพิการและที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๙ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างเหมาปิดกั้นถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
จ้างเหมาปิดกั้นถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
จ้างเหมาปิดกั้นถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
จ้างเหมาทำป้ายเหล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Dec 2022
ซื้อหนังสือสารานุกรมไทย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย ค่ารื้อถอนงานต่างๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้าง อาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 15 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 08 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเขตเขลางค์ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Dec 2022
จ้างเหมารถขุดตัก(รถแม็คโคร) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
จ้างเหมาจัดทำแพไม้ไผ่และสะพานไม้ไผ่สำหรับลอยกระทงบริเวณท่าน้ำปาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณท่าน้ำปายและสถานที่จัดงานเทศกาลลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำเวทีการแสดงดนตรีเยาวชนสร้างสุข จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งกระทงใหญ่พร้อมนางนพมาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 31 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
จ้างเหมาค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2022
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย 07 Oct 2022
โครงการเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ในเขตเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑๕๐ จุด 07 Oct 2022
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.125 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าหม้อ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 07 Oct 2022
จ้างเหมาการแสดงลิเกไทใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีการแสดงลิเกไทใหญ่และจ้างเหมาจัดทำจองพาราพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีการแสดงลิเกไทใหญ่และจ้างเหมาจัดทำจองพาราพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีการแสดงลิเกไทใหญ่และจ้างเหมาจัดทำจองพาราพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งเวทีกลางพร้อมฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2022
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2022
จ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยน ลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
จ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยน ลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างเหมาทำโกล์ฟุตบอล(ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๘๐๖ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
ซื้ออุปกรณ์ทาสีถนน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างเหมาซ่อมรถแบคโฮ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jul 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 30 Jun 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 30 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2022
จ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน (ไฟกระพริบ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ บค-๘๒๔ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2022
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 06 Jun 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อเสื้อ อปพร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 23 May 2022
จ้างเหมารถแม๊คโครขุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 12 May 2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ 12 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ กข-๖๕๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Apr 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างเหมาตกแต่งพระพุทธรูป จำนวน ๕ องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน 30 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงและประตูน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 23 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงและประตูน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนราษฎร์ดำรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก บง-๑๖๕๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน 22 Feb 2022
จ้างเหมาขุดลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 20 Jan 2022
จ้างเหมาขุดลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
จ้างเหมาจัดตั้งจุดคัดกรอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
จ้างเหมาปรับปรุงเว็ปไซต์เทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021