59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
การบริหารงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการตลาด คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานหอพัก คลิกดูไฟล์
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานหอกระจายข่าว คลิกดูไฟล์
มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกดูไฟล์
มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานสะพาน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คลิกดูไฟล์
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. คลิกดูไฟล์
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการวางผังเมือง คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการควบคุมอาคาร คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทางระบายน้ำ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก คลิกดูไฟล์
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน คลิกดูไฟล์
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th