59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
กิจกรรม

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นประธานในการประชุม ซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นประธานในการประชุม ซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเทศบาลตำบลปายรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปาย จำนวน 12 คน
ผลจากการประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอทางออกที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนของตนเอง โดยสรุปผลของการแสดงความคิดเห็น มีดังนี้
1. หมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน
2. หมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนที่เดินดิน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้
ซึ่งหลังจากที่หมู่บ้านได้จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลปายก็จักได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำข้อมูลปัญหาความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้รอบด้านตามลำดับต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th